SV / EN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVBOKNING OCH BETALNING FÖR BOKNING PÅ STENUNGSBADEN YACHT CLUB AB (SYC)

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av bokningen eller att det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.
1.Definitioner
Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.
2.MÖTEN OCH KONFERENSER
Bokning
Bokningen kan ske skriftligt eller muntligt. SYC ska skriftligen eller via e-mail bekräfta mottagandet av en bokning, för att denna ska kunna åberopas av beställaren eller SYC. För att betrakta er bokning som definitiv, var vänligen bekräfta bokningen genom att returnera en underskriven bekräftelse per fax/scanna eller en skriftlig bekräftelse per e-post, senast 5 dagar efter det datum som bokningen är gjord.
3.Avbokning eller förändring av bokning
Avbokning skall ske skriftligt.
Vid avbokning senare än 4 veckor före arrangemangets första dag debiteras 75 procent av det totala värdet som bokningen vid det tillfället betingar. Vid avbokning senare än 2 veckor före arrangemangets första dag debiteras 100 procent av det totala värdet som bokningen betingar. Detta gäller även för bokade behandlingar och aktiviteter.
4.Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Vi fakturerar svenska aktiebolag, efter sedvanliga kreditupplysning, och kommunala eller statliga verksamheter.
Betalningsvillkor 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras 2% dröjsmålsränta per påbörjad månad. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift, 65:-
Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av SYC. Observera att en extra avgift om 125:- inkl. moms tas ut vid uppdelad faktura/betalning per person.
5.Värdefull egendom
Om beställaren önskar medföra egendom av betydande värde och förvara denna i SYC:s förvaringsutrymmen, konferenslokaler eller bagagerum, skall beställaren informera SYC om detta. Vid stöld eller dylikt är SYC ersättningsskyldiga för fulla värdet av egendomen endast i det fall SYC, genom skriftlig bekräftelse, har åtagit sig att ansvara för egendomen.
6.Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför SYC:s kontroll berättigar SYC att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
7.Reservation för prisförändring
a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga
bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.
8.Ansvar för egendom/vållande av skada
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5). Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.
9.Tvister
SYC är anslutna till Visita.
För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd
kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

Gäller från och med den 1 januari 2013

Stenungsbaden Yacht Club
Södra Stenungsön
444 48 Stenungsund
Org nr: 556588 3310